Itálie - dovolená u moře léto 2017

VYHLEDÁVÁNÍ

Země
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
Typ dopravy:
Název hotelu:
>> Rozšířené vyhledávání

ITÁLIE pobyty u moře

JIŽNÍ ITÁLIE - SALENTO

JIŽNÍ ITÁLIE - GARGANO

MARCHE / PALMOVÁ RIVIÉRA

LIGURIE / TOSKÁNSKO

  

KAMPÁNIE / KALÁBRIE

SARDÍNIE

SEVER A STŘED ITÁLIE

Všeobecné smluvní podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky platné od 25.5.2018 (ke stažení v PDF)

 

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ

KANCELÁŘE APULIA IN s.r.o.

 

Znění účinné od 25.5.2018

 
 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY (dále jen VSP)

1.1. VSP jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

poskytované cestovní kanceláří: APULIA IN s.r.o. se sídlem Mendelova 875,

149 00 Praha 4, IČO 28426835 (dále jen CK).

1.2. CK jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále

jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené

v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro

písemné Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a

na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o

poskytnutí jednotlivé služby. Není - li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné

formě (zejm. internetový prodej), CK vydá zákazníkovi písemné Potvrzení o

zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není -li Smlouva o poskytnutí

jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě, CK vydá zákazníkovi příslušný

písemný doklad o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož

převzetí zákazník potvrdí.

1.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen „VSP“) jsou nedílnou

součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí

jednotlivé služby cestovního ruchu uzavřené mezi zákazníkem a CK.

 

2. SMLUVNÍ STRANY

 

2.1. CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě či

prostřednictvím smluvního prodejního místa zmocněného obchodního zástupce

= cestovní agentury (dále jen CA) na straně jedné.

2.2. Zákazník, kterým může být fyzická osoba (jednající osobně nebo zákonným

či zplnomocněným zástupcem) nebo právnická osoba (jednající statutárním

orgánem nebo zplnomocněným zástupcem) na straně druhé.

 

3. SMLUVNÍ VZTAH

 

3.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem

podepsané nebo elektronicky odeslané přihlášky = smlouvy o zájezdu (dále jen

smlouva) potvrzené ze strany CK /CA a úhrady zálohy (případně rezervačního

poplatku) či plné ceny na účet CK/CA. Tímto okamžikem dojde k uzavření

smlouvy, podle které se CK zavazuje poskytnout služby podle katalogu

(případně elektronické nabídky umístěné na stránkách CK, nabídkového listu či

dodatečné nabídky) v dohodnutém rozsahu a kvalitě a zákazník se zavazuje, že

zaplatí smluvenou cenu.

3.2. Zákazník obdrží smlouvu od CK/CA spolu s katalogem (případně

elektronickou nabídku umístěnou na stránkách CK, nabídkovým listem či

dodatečnou nabídkou) a VSP. Předložením řádně vyplněné a podepsané

smlouvy k potvrzení CK /CA se tato stává závaznou pro všechny osoby v ní

uvedené a zákazník tím zároveň stvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy o

zájezdu, že se seznámil s obsahem VSP, souhlasí s nimi a bez výhrad je

přijímá.

3.3. Smlouvu k potvrzení ze strany CK /CA zákazník předá či zašle CK nebo CA,

u kterého si zájezd vybral, v c o nejkratší možné době , pokud není individuálně

dohodnuto jinak, a to spolu s dokladem o zaplacení zálohy či plné ceny zájezdu

ev. se stručným rozpisem, kterých osob a jednotlivých plateb za služby se týká.

Na neúplné či jinak vadné smlouvy nebude brán zřetel.

3.4. CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb.

pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře s

GENERALI pojišťovnou a.s., na základě, kterého vzniká zákazníkovi, s nímž CK

uzavřela Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události. CK je

povinna předat zákazníkům se Smlouvou o zájezdu/Potvrzením o zájezdu doklad

pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména

označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

 

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Ceny zájezdů a jednotlivých služeb jsou cenami sjednanými dohodou mezi

CK a zákazníkem.

4.2. Cena je vždy uvedena ve smlouvě.

4.3. CK má právo na úhradu sjednané ceny zájezdu nebo služeb před jejich

poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu nebo cenu služeb před

jejich čerpáním.

4.4. Výše záloh a časový rozvrh plateb je sjednán takto:

a) při pobytových zájezdech je záloha ve výši 30% (u leteckých zájezdů

minimálně 6.000,- Kč/osoba) ze stanovené celkové ceny splatná ihned při vzniku

smluvního vztahu (při platbě v hotovosti) nebo do doby splatnosti vystaveného

zálohového dokladu. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy, stává se

smlouva nebo objednávka neplatnou a objednaný zájezd/služby jsou bez

upozornění zákazníka stornovány,

b) doplatek je zákazník povinen uhradit bez vyzvání CK, nejpozději 30 dnů před

začátkem plnění sjednaných služeb. Neučiní-li tak, má CK právo odstoupit od

smlouvy a zrušit zákazníkovi účast n a objednaných službách. Úhrada, která již

byla zákazníkem prokazatelně CK poukázána, se po odečtení odstupného, dle

čl. 8.6. zákazníkovi neprodleně vrátí.

4.5. Vznikne-li smluvní vztah mezi CK a zákazníkem ve lhůtě kratší než 30 dnů

před dnem začátku plnění, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny

služeb ihned při vzniku smluvního vztahu nebo do doby splatnosti vystaveného

dokladu. Neučiní-li tak, stává se smlouva neplatnou a objednaný zájezd / služby

jsou bez upozornění stornovány.

4.6. Při poznávacích zájezdech/kurzech je klient, v případě zájmu o doplňkové

služby (které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu) – např. letenky, víza atd., povinen

uhradit 100% stanovené ceny služeb ihned při objednání nebo na vyzvání po

přihlášení minimálního počtu klientů, který je uveden u každého zájezdu.

4.7. Katalogové ceny jsou kalkulovány dle kurzu ČNB ke dni uvedení zájezdu na

trh.

4.8. CK má právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu uvedenou v e smlouvě

nejpozději do 21. dne před realizací zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven

způsob výpočtu zvýšení ceny v případě, že v mezidobí:

a) dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot (referenční

cena paliva je pro naftu 35,- Kč vč. DPH/litr, pro letecké zájezdy ropa Brent 100, -

USD/barel) nebo

b) plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např.

letištních a přístavních poplatků) nebo,

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu

v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21 dne před

zahájením zájezdu.

Případné zvýšení ceny bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou

došlo k navýšení ceny uvedené pod písm. a) nebo b). resp. o částku

odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení

ceny zájezdu nad hodnotu 10 %.

Nové ceny by v takovém případě platily pro všechny klienty, kteří měli knihované

zájezdy. Nabídka cenové garance se týká těch klientů, kteří v době vyhlášení

cenové úpravy již uhradili plnou cenu zájezdu. Písemné oznámení o zvýšení

ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu,

jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacen í rozdílu v ceně zájezdu.

Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny uhradit rozdíl v ceně

zájezdu nebo služby. Při porušení tohoto závazku ze strany zákazníka má CK

právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno její právo na úhradu škody

(odstupné) dle čl. 8.6. Zvýší-li se cena o více než 10% má objednavatel právo od

uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení storno poplatků. Neodstoupí -li nebo

neučiní-li tak do doby uvedené na oznámení o změně ceny je povinen uhradit

rozdíl do výše vyúčtované ceny.

4.9. Veškeré platby je možno provést hotově v kanceláři. Platby, které zákazník

hradí složenkami nebo převody z účtů, musí být označeny VARIABILNÍM

symbolem, který je uveden ve smlouvě. Pokud nebudou platby označeny

správným VS, bude na zákazníka pohlíženo jako by neměl platbu provedenou,

neboť platbu nelze správně přiřadit a vystavuje se nebezpečí odmítnutí smluvně

dohodnutých služeb. V případě, že zákazník uzavře smlouvu prostřednictvím

smluvně zmocněného obchodního zástupce, tedy nikoliv přímo v CK je

srozuměn s tím, že odpovídá s tímto prodejcem společně a nerozdílně za

veškeré platby až do okamžiku připsání plateb na účet CK. Zákazník má vždy

možnost jednoduše uhradit platby na ve smlouvě uvedený účet CK

(za podmínek shora uvedených)

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

5.1. K základním právům zákazníka patří právo:

a) na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a zaplacených služeb,

b) požadovat informace o všech rozhodných skutečnostech, které jsou CK

známy a jež se předmětně dotýkají smluvně ujednaných a zaplacených služeb,

c) být seznámen s případnými změnami smluvně ujednaných služeb a cen,

d) kdykoliv v době před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy za

podmínek uvedených v čl. 8.

f) na reklamaci dle ustanovení čl. 9.,

g) na ochranu osobních dat (viz bod 12. Ochrana osobních údajů GDPR),

h) na poskytnutí dalších písemných informací o všech skutečnostech, které jsou

pro klienta rozhodné a jež jsou CK známy (nejpozději 7 dnů před zahájením

zájezdu). Informace budou odeslány přednostně v elektronické podobě na

e-mail klienta uvedený ve smlouvě.

5.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

a) poskytnout CK součinnost, která je nezbytná k řádnému zabezpečení a plnění

služeb,

b) oznámit při vzniku smluvního vztahu účast cizích státních příslušníků,

c) bez zbytečného prodlení oznámit své stanovisko k případným změnám

v podmínkách či v obsahu sjednaných služeb,

d) dodržovat zákony, pasové, celní, zdravotní a další předpisy České republiky

a země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto

zákonů a předpisů nese zákazník, a to i za spolucestující osoby,

e) zaplatit sjednanou cenu zájezdu,

f) převzít od CK doklady nutné pro následné čerpání služeb a dostavit se

v předem stanoveném čase na místo určení,

g) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor

ostatních účastníků zájezdu, dodavatelů služeb či CK, uhradit škodu, kterou

svým jednáním způsobil,

h) uposlechnout pokynů vedoucího zájezdu nebo delegáta či jiné osoby určené

CK, dodržovat stanovený program, jakož i předpisy platné v navštívené zemi,

nedílně s tím i předpisy dopravců a ubytovatelů,

i) v případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů v průběhu zájezdu je

zákazník povinen si na vlastní náklady obstarat potřebné náhradní doklady,

j) v případě odstoupení od smlouvy je klient povinen tuto skutečnost CK oznámit

a zaplatit odstupné dle ustanovení čl. 8.6.

5.3. Při závažném narušení právních předpisů České republiky nebo

navštíveného státu, při narušení programu v průběhu zájezdu svým chováním,

oblečením nebo hrubým porušováním pokynů průvodce, je vedoucí zájezdu

nebo pracovník CK oprávněn zákazníka vyloučit ze zájezdu bez nároku na

náhradu. Zákazník zájezdu, který bez zavinění CK nevyužije všechny smluvené

služby, nemá nárok na jejich náhradu.

5.4. Zákazníci s určitými zdravotními potížemi, např. s menší pohyblivostí, musí

svou účast na zájezdu zvážit, neboť v některých případech může jít o zájezd

fyzicky náročnější. Při případné účasti je nutno počítat s tím, že průvodce musí

dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram a to i s ohledem na

ostatní zákazníky.

 

6. POVINNOSTI A PRÁVA CK

 

6.1. CK je povinna řádně a pravdivě informovat klienta o všech rozhodných

skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, jež jsou CK známy.

6.2. CK není povinna poskytnout služby klientovi nad rámec předem smluvně

sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb.

6.3. CK je povinna mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle

zákona 159/1999 Sb.

6.4. Splnil-li zákazník povinnosti dle čl. 5.2 písm. e) je CK povinna nejpozději 7

dnů před zahájením plnění vystavit zákazníkovi poukaz (tzv. VOUCHER).

Informace budou odeslány v elektronické podobě na e-mail klienta uvedený ve

smlouvě (případně v kopii na autorizovaného prodejce).

 

7. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY

 

7.1. Zrušení zájezdu

a) CK má právo zrušit zájezd, jestliže do 21 dnů před jeho zahájením nebude

dosaženo minimálního počtu 30 zákazníků (není -li v nabídkovém listě uvedeno

jinak).

b) CK má právo zrušit zájezd/služby cestovního ruchu, které jsou předmětem

smluvního vztahu i v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit,

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od ní rozumně požadovat.

c) Jestliže CK zruší zájezd/služby je povinna tuto skutečnost zákazníkovi

oznámit písemnou formou nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu/čerpání

služeb a bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi zaplacenou částku, aniž by

byl zákazník povinen platit CK odstupné.

d) Jestliže CK zruší zájezd z jiných důvodů, než které jsou uvedeny pod písm. a)

a b) tohoto odstavce ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení je

povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 10% ceny zájezdu.

7.2. Změny dohodnutých služeb ze strany CK nastanou-li okolnosti, které CK

brání poskytnout služby dle smluvně dohodnutých podmínek a je-li tak CK

nucena z objektivních důvodů změnit podmínky smlouvy, je povinna takové

změny oznámit zákazníkovi písemnou formou a navrhnout mu změnu smlouvy.

Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či

zda od smlouvy odstoupí.

a) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od

smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna

smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je zákazník povinen uhradit CK rozdíl

v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení

tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK

na úhradu škody (odstupného) dle čl. 8.6.

b) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy a ve lhůtě do 5 dnů od

doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy odstoupí, je CK povinna bez

zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi celou částku, kterou od něj obdržela.

7.3. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka:

a) CK na přání zákazníka provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě,

nejsou-li považovány za podstatné. Provedení takových změn podléhá

zaplacení manipulačního poplatku ve výši 400 Kč. Poplatky se účtují vždy za

každou osobu.

b) Změna podstatných podmínek (termínu zájezdu, místa pobytu, typu ubytování

nebo jména účastníka ve lhůtě kratší než 41 dní do zahájení čerpání služeb) je

považována za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a zákazník je

povinen uhradit CK odstupné dle článku 8.6.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

 

8.1. CK je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem

smluvního vztahu od smlouvy odstoupit z důvodu:

a) porušení povinnosti zákazníkem,

b) z důvodu zrušení zájezdu.

8.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů kdykoliv před

zahájením čerpání služeb.

8.3. Oznámení o odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Účinky

odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení do CK.

8.4. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK

stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání

služeb z důvodu porušení povinností zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit

CK odstupné dle čl. 8.6. CK je po odečtení odstupného povinna vrátit

zákazníkovi vzniklý rozdíl.

8.5. Je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností CK

stanovené smlouvou je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi

celkovou částku, kterou od něj obdržela.

8.6. Odstupné (storno poplatky) vyjádřené procentem z celkové ceny všech

objednaných služeb. Výše odstupného je závislá na dni doručení písemného

oznámení o odstoupení do CK a činí:

a) do 60 dnů před počátkem pobytu, činí odstupné 10% (minimálně 500,-Kč/osoba) sjednané ceny

b) od 59 do 29 dnů před počátkem pobytu, činí odstupné 30%   sjednané ceny

c) od 30 do 21 dnů před počátkem pobytu, činí odstupné 50%   sjednané ceny

d) od 20 do 11 dnů před počátkem pobytu, činí odstupné 70%   sjednané ceny

e) od 10 do   6 dnů před počátkem pobytu, činí odstupné 90%   sjednané ceny

f) méně než  5 dní  před počátkem pobytu, činí odstupné 100%  sjednané ceny

Odstupné v případě sjednaného cestovního pojištění činí 100% bez ohledu

na dobu odstoupení od smlouvy.

Vzhledem k podmínkám letecké společnosti WIZZAIR je u leteckých zájezdů do

Itálie (region Apulie) minimální stornopoplatek ve výši 6.000, - K č/osoba.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se započítává i den, kdy došlo

ke zrušení zájezdu. Nezapočítává se den začátku zájezdu (odjezdu, odletu nebo

den nástupu na ubytování).

8.7. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nečerpá-li služby cestovního ruchu bez

předchozího odstoupení od smlouvy hradí 100% předem stanovené ceny.

 

9. POJIŠTĚNÍ

 

9.1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu APULIA IN není pojištění

zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi

vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

9.2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění

pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od

smlouvy, prostřednictvím APULIA IN. APULIA IN na vyžádání zákazníka

takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

10.1 Zákazník je povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu

u zástupce CK v místě pobytu nebo u zástupce zařízení poskytujícího služby

tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Jedině tak může být

závadný stav odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu.

10.2. Rozhodne-li se zákazník uplatňovat reklamaci po skončení po bytu u CK, je

povinen již v místě pobytu sepsat zápis o zjištěných vadách, udat jméno

pracovníka, kterému byly tyto závady na místě hlášeny a uvést způsob, jakým

byly/nebyly vady odstraněny. Tento zápis nechá podepsat pracovníkem,

u kterého vady v místě pobytu reklamoval a připojí svůj podpis.

10.3. Předmětem reklamačního řízení mohou být pouze služby, jež jsou obsahem

smluvního ujednání (Smlouva o zájezdu).

10.4. Reklamaci podává zákazník v prodejním místě, kde došlo k uzavření

smluvního vztahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od

skončení zájezdu nebo poskytnutí poslední služby. Přestože k uplatnění

reklamace není v zákoně žádná speciální forma předepsána, jeví se vhodnou

forma písemná, která zcela jasným způsobem vymezuje rozsah reklamovaných

skutečností. Nezbytnou součástí reklamace je zápis o zjištěných vadách dle

odstavce 8.4. tohoto článku.

10.5. CK je povinna vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladů, nejpozději do

30 dnů od přijetí reklamace. V případech, kdy je nutné si vyžádat stanovisko

zahraničního partnera nebo třetích osob, prodlužuje se lhůta pro vyřízení

reklamace o dalších 30 dnů.

10.6. Pokud se vyskytnou případy způsobené 3. stranou (stavební činnost, hluk

v letovisku, hluční sousedé, havárie dopravních partnerů apod.) CK je od

úplného nebo částečného plnění a finanční kompenzace vůči zákazníkovi zcela

osvobozena.

 

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 

11.1. CK si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti v katalogu oproti

skutečnostem v průběhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po

uzávěrce katalogu.

11.2. CK si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu

zájezdu z důvodu tzv. vyšší moci nebo posunu časů či termínů odletů ze strany

letecké společnosti.

11.3. CK neodpovídá za možné zpoždění dopravních prostředků, jakož

i následky z toho plynoucí a nehradí škody, které případným zpožděním

dopravních prostředků mohou zákazníkovi nastat.

11.4. Ubytování zákazníka v místě pobytu probíhá v plné kompetenci

ubytovatele/poskytovatele služeb. CK nemá ve většině případů přímý vliv na

určení konkrétního pokoje nebo apartmánu.

11.5. Fakultativní služby uváděné v nabídkovém katalogu CK nejsou předmětem

smluvního vztahu. Jedná se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na

kterých je účast dobrovolná a CK nenese odpovědnost za jejich průběh.

Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu

sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v žádném případě právo na

změnu podmínek smlouvy, ani na možnost odstoupení od uzavřené smlouvy ze

strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.

11.6. První a poslední den pobytu v cílovém místě jsou určeny především na

zajištění dopravy, transferu, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny

plnohodnotného rekreačního pobytu. V tom to smyslu nelze reklamovat

eventuální zkrácení pobytu. Nástup na ubytování je zpravidla od 17.00 do 20.00

hod. a předání ubytovacích kapacit na konci pobytu od 9.00 do 10.00 hod.

11.7. CK nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé na osobách či jejich

majetku během zájezdu/čerpání služeb (krádeže, ztráty, nehody, úrazy, atd.).

11.8. CK neodpovídá za okolí ubytovacích kapacit a případný hluk v jejich

blízkosti.

11.9. Fotografie jednotlivých ubytovacích kapacit a okolí jsou ilustrační a

jsou pořizovány se značným časovým předstihem. Může se tedy stát, že

skutečnosti na nich uvedené se mohou v průběhu sezony změnit.

Dekorace na fotografiích zpravidla nejsou součástí vybavení.

 

12. Ochrana osobních údajů GDPR

 

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením

Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. CK má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo

jiných

Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. CK

shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka   /fyzické osoby/:titul,

jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ,

země pobytu) e-mail, telefonní číslo, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a

platnosti, kód vydávajícízemě, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele

fyzické osoby i obchodní firmu, IČO a sídlo). kontakt na blízké osoby, fakturační údaje,

tj. zpravidla bankovní spojení, evidence plateb.

2. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb

cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném

rozsahu

poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu /

dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny

3. Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich

zákonné

zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a

zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb

cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)4. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních

údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program.

Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým

zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu.Podrobné „Informace o zpracování osobních

údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů

“ jsou uvedeny: https://www.apulia-in.cz/stranky/vseobecne-podminkygdpr

(odkaz na webové stránky).

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že se seznámil s jejím

obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami pojištění ve

smyslu zákona č. 159/99 Sb., jakož i s podmínkami úhrady odstupného, které je

v případech stanovených touto smlouvou povinen uhradit cestovní kanceláři.

Zákazník bere na vědomí, že pojistné podmínky a podmínky úhrady odstupného

jsou nedílnou součástí smlouvy, souhlasí s nimi a to jménem všech

spolucestujících osob, ve prospěch, kterých tuto smlouvu o zájezdu

uzavírá. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí s použitím jeho

osobních údajů uvedených v této smlouvě, v souladu se zákonem č. 101/2000

Sb., pro potřeby CK a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v

cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje

souhlas ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob

uvedených na této cestovní smlouvě.

 

13.2. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP

pozbývají účinnost VSP ze dne 20. 2. 2017. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti

vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

DOVOLENÁ LETECKY do celého světa


blog.apulia-in

LYONESS

 

FACEBOOK

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

 

AČCKA

 

Sphere Card

Počasí Itálie

KURZY

Euro125.92
Americký dolar122.26
Britská libra129.29
Švýcarský frank122.15
Japonský yen10019.78
Australský dolar116.44
Bulharský leva113.25
Egyptská libra11.25
Chorvatská kuna13.51
Indická rupie10032.51
Indoneská rupie10001.55
Kanadský dolar116.88
Marocký dirham12.35
Ruský rubl10035.76
Thajský baht10066.73
Turecká lira14.60

NOVINKY

Zadejte e-mail
Vytvářím objednávku...