Itálie - dovolená u moře léto 2019

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE

kufr pdf

Termín:02.10. (St) - 09.10. (St) 2019

změnit termín

Délka pobytu:8 dní, 7 nocí

ID hotelu:775454

Doprava:Autobus

Odletové místo:

Strava:Snídaně

Cena vč. tax: 9 790 Kč

Teplota vzduchu: 0 °CVýška sněhu: 0 cm
Poloha
Itálie přitahuje turisty kulturou a romantikou již mnoho století, a to v každém ročním období. Itálie má všechno - od umění po jídlo a od úchvatné a rozmanité krajiny po skvělou módu. Zveme vás do „Bel paese“ (krásné země). Není náhodou, že Itálie má největší počet památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a my mnohé z těchto světoznámých italských symbolů navštívíme.

Benátky – ostrov Murano - Florencie - Řím - Vatikán – Caserta - Pompeje – Vesuv - Neapol – Salerno - Amalfitánské pobřeží – Amalfi – Atrani - Ravello
Program
1. den zájezdu
V podvečerních hodinách odjezd z republiky do Itálie.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do BENÁTEK (UNESCO), kam připlujeme lodí po laguně. Prohlídka historického města s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. Odpoledne lodí na OSTROV MURANO, ostrov sklářů, sklářské dílny, dóm St. Maria e Donato s mozaikami. V podvečerních hodinách návrat lodí k busu. K večeru odjezd na ubytování.

3.den zájezdu 
Prohlídka FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi, světoznámá galerie italského a evropského malířství - mj. Rafael, Mantegna, Dürer, Rubens, Tizian, Caravaggio, nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Po prohlídce odjezd na ubytování.

4. den zájezdu 

Příjezd do ŘÍMA (UNESCO), ať již navštívíte město poprvé nebo jste zde již poněkolikáté, kouzlu této živoucí metropole se nedá odolat. Málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě v Římě. Prohlídka nejvýznamnějších památek hlavního města, Piazza Navona - nejkrásnější barokní náměstí s fontánami, Fontána di Trevi – nejslavnější a největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Pantheon – nejzachovalejší antická památka na světě, pradávná sláva Fora Romana - které bylo pupkem antického římského impéria, slavné Koloseum – symbol města a jeden ze 7 novodobých divů světa, Palatin, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia nebo fotogenické Španělské schody. Odjezd na ubytování, fakultativně večeře v hotelu.

5. den zájezdu 
Dopoledne si nenecháme ujít nejmenší stát na světě VATIKÁN (UNESCO), hlava katolické církve, náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů a majestátní baziliku sv.Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další - možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím, Vatikánská muzea - s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Odpoledne navštívíme jednu z největších turistických atrakcí Itálie - kolosální zámek Palazzo Reale v CASERTĚ, blížící se rozměry k Versailles, s více jak tisícem pokojů, velkolepými schodišti, překrásnou zahradou s fontánami a okrasnými vodními díly, místo natáčení Hvězdných válek nebo Andělů a démonů. Odjezd na ubytování do oblasti Neapolského zálivu, možnost fakultativní večeře.

6. den zájezdu 
Dopolední výlet po stopách vulkanické erupce. Nejdříve si prohlédneme POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Prohlídka města, v němž se zastavil čas a všude kolem na nás dýchá atmosféra vzdálené minulosti. Pokračujeme na VESUV, fakult. výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv. Odpoledne NEAPOL (UNESCO), město výjimečné životním stylem obyvatel i gastronomií: právě tady můžete ochutnat tu nejlepší pizzu na světě, město kde se ještě nevytratil duch starověku. Navštívíme historické centrum Centro Storico – písní opěvovaná čtvrť Santa Lucia, hrozivým cimbuřím obehnaný hrad Castel Nuovo, královský palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola na Piazza del Plebiscito, opera San Carlo, gotické a barokní kostely, katedrála, čtvrť betlémů. Návrat na hotel, fakultativně večeře.

7. den zájezdu 
Ráno odjedeme do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod blyštivou modrou hladinou a uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Příjezd do SALERNA, prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakultativní lodní výlet podél AMALFSKÉHO POBŘEŽÍ - Costiera Amalfitana (UNESCO), Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, městečka nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakultativně plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního RAVELLA, městečka zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). V podvečerních hodinách odjezd do republiky.

8.den zájezdu
Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje
 • dopravu lux. klim. busem
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím
 • 5x snídani
 • průvodce 
Cena nezahrnuje
 • vstupné
 • fakultativní a lodní výlety
 • cesty lodí po kanálech v Benátkách
 • pobytovou taxu 
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
Fakultativní příplatek
 • 1lůžk. pokoj 3200 Kč
 • 3x večeře 750 Kč
 • Řím - rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
 • Řím - sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 420 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)
 • Florencie - galerie Uffizi 650 Kč* (18-25 let 300 Kč, do 18 let 120 Kč, nutná rezervace min. měsíc před odjezdem v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit)
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 280 Kč

  * Galerie Uffizi  navýšila cenu pro rok 2019
Nástupní místa
02.10. - 09.10. Odjezd A, B, L
Sleva
 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Podobné zájezdy

TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE

destinace: Itálie, Poznávací zájezdy - Itálie, Itálie

termín:02.10. (St) - 09.10. (St) 2019 (8 dní, 7 nocí) | změnit termín

doprava: Autobus /

strava: Snídaně

TO NEJLEPŠÍ Z ITÁLIE
Objednavatel:
Jméno *:
Příjmení *:
E-mail *:
Telefon *:
Ulice:
Město:
Psč:
Poznámka :
Máte-li uživatelský účet, Přihlašte se
Chcete-li vytvořit uživatelský účet, Registrujte se

Povinné údaje jsou označeny *
Pořádající ck: Redok Travel, s.r.o. IČO: 25258281
Prosím vyplňte povinné údaje (označené *)
E-mailová adresa není správná!
Pro odeslání objednávky, musíte souhlasit se všeobecnými podmínkami
Vytvářím objednávku...