Itálie - dovolená u moře léto

Váš specialista na dovolenou v Itálii
Alberobello
Baia Verde
Gallipoli

Všeobecné podmínky/GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE APULIA IN S.R.O.

 

ÚVODNÍ INFORMACE

 

Prosím, věnujte pozornost tomuto dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem. 1O1/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Apulia in s.r.o., se sídlem Mendelova 879/5, Háje, 149 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28426835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 140675 (dále „Správce“ nebo „Apulia in“).

Na Apulii in se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu info@apulia-in.cz nebo na korespondenční adresu Apulia in s.r.o., Mendelova 879/5, Háje, 149 00 Praha 4, Česká republika.

 

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy. Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

 

• a) Základní identifikační údaje

Základní identifikační osobní údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s Apulii in uzavíráte. Patří mezi nězpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, zeměpobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví,podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).

 

• b) Kontaktní údaje

Mezi kontaktní údaje patří kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mail, telefon.

 

• c) Fakturační údaje

Jedná se o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb.

 

3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 

Pro lepší orientaci, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme zpracovávání rozdělily na dvě základní části a to kdy je třeba Váš výslovný souhlas a kdy ne.

 

3.1. Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání)

 

• a) Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;-pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Apulii in, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo-pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění.Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu.Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Apulia in jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

 

• b) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

Po ukončení Vaší smlouvy Apulia in uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

 

• c) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce

Po ukončení Vaší smlouvy je Apulia in oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce. Oprávněný zájem společnosti Apulia in jako správce je:•informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře Apulia in s.r.o., tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;

•  zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;

• obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.

 

3.2. Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem

 

Zpracování osobních údajů pro účely marketinguApulia in, pokud jste nebyl/a zákazníkem Apulie in, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud ktomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tentoúčel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Apulia in, šíření obchodních sděleníve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisůa to zejména formou e-mailových zpráv nebo formou telefonického volání.Za tímto účelem Apulia in zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště,kontaktní údaje dle odstavce 2.

 

4. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

 

• a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu dle ustanovení bodu 3.1.

Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušnésmlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedenítakových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobníúdaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněnýchzájmů Apulie in.•Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchovávámepo dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu stakovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související suzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutněnezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Apulie in po nezbytně nutnoudobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecílhůty, dále pak e daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod

 

• b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem dle ustanovení bodu 3.2.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu,zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejichzpracováváním, nebo podání námitky.

 

5. JAK/ODKUD ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobní údaje získáváme:

• a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření předuzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;

 

• b) od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání oprovedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetíchosob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

 

• c) z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodnírejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, evidence plátců DPH apod.).

 

6. JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROÚČELY, KDE JE NUTNÝ SOUHLAS

 

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, je nám to líto, avšak plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

 

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat

 

• Kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.

• Uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu sezpracováním osobních údajů vztahuje.

 

Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat

 

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření obchodních sdělení lze odvolat:

• Písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Apulia in s.r.o., Mendelova 879/5, Háje, 149 00 Praha 4,Česká republika, nebo e-mailem na adrese info@apulia-in.cz.

• V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu proelektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet Apulie-in odmítnout souhlas s využitím Vašehoelektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodnímsdělení Apulie in dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

 

7. KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, ANIŽ BYSTE S NÁMI UZAVŘELISMLOUVU

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, kdy jste s naší společností neuzavřeli smlouvu. Jde o případy, kdy smlouvu s Apulii in uzavírá jiná osoba (právnická nebo fyzická) ve Váš prospěch dle ustanovení §1767 a násl. občanského zákoníku. Jedná se tak především o případy, kdy jste na smlouvě uvedeni zpravidlajako účastníci zájezdu nebo jednotlivých služeb apod. V těchto případech jsou Vaše osobní údaje Apulie inzpracovávány v rozsahu dle za účelem splnění smlouvy a k účelům, kdy není vyžadován souhlas subjektuosobních údajů.

 

8. JAKÝMI ZPŮSOBY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 

Zpracovávání Vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak automatizovaně v elektronické formě v informačním systému AnChoice (provozovatel webu Apulia in), software apod. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány vybraným zaměstnancem Apulie in.

 

9. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Pro účely zpracovávání Vašich osobních údajů má k Vašim osobním údajům přístup Apulie in jako správce, jeho zaměstnanci a dále také smluvní zpracovatelé pověření ke zpracovávání Vašich osobních údajů, a to především poskytovatelé IT služeb, zprostředkovatelé, s nimiž jednáte o uzavření smlouvy a uzavíráte smlouvy jménem a na účet Apulie in, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, dopravních apod.).

 

10. KOMU JSOU PŘEDÁVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vaše osobní údaje zpracovávané Apulii in pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

• a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům, pojišťovnám (při sjednání cestovního pojištění) apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství;

• b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů.

 

11. POUČENÍ JAKÉ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva: Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování. Právo na přístup k osobním údajům Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (vii) informace o zdroji osobních údajů, (vii) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ix) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právo na opravu Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil/a jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme. Právo na výmaz (právo být zapomenut) V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Apulia-in má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby Apulia in omezil zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud (i) popíráte přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost Vašich osobních údajů; (ii) zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádáte o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Apulia in již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Apulie in převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které Apulia in zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku.

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

 

12. KDE MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA TÝKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ A OCHRANYVAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatnit u správce, tj. u společnosti Apulia in s.r.o., a to písemně na adrese sídla společnosti Mendelova 879/5, Háje, 149 00 Praha 4, nebo e-mailem na adrese info@apulia-in.cz.

Veškerá sdělení a vyjádření a žádosti k Vámi uplatněným právům poskytneme bezplatně. Pokud by však byla Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se bezdůvodně opakovala bez uvedení nových doložených skutečností, které mohou ovlivnit vyjádření správce k Vašemu původnímu sdělení, vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a informace ke zpracovávání Vašich osobních údajů či jiným žádostem týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti. V případě potřeby a s ohledem na složitost Vašeho požadavku, zejména pak i z důvodu nutnosti

stanovisek a podkladů u smluvně sjednaných zpracovatelů, příjemců nebo v návaznosti i na četnost obdobných žádostí máme právo na o prodloužen uvedené lhůty k vyřízení Vaší žádosti. O prodloužení lhůty k odpovědi, vč. uvedení důvodů a náhradního termínu Vás budeme informovat.

 

13. KDE NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

 

Pokud máte k této informační povinnosti cestovní kanceláře Apulia in s.r.o., jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to na korespondenční adrese Apulia in s.r.o., Mendelova 879/5, Háje, 149 00 Praha 4, nebo e-mailem na adrese info@apulia-in.cz.

Tento dokument Informace o zpracovávání osobních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Apulia in s.r.o. je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.

 

Vaše cestovní kancelář Apulia in s.r.o.

 

 


 

Vytvářím objednávku...